หน้าหลัก |  ปฏิทินรายงานผลการแข่งขัน |   |   สรุปเหรียญรางวัล |    สรุปเหรียญรางวัลตามชนิดกีฬา |  บอร์ดสรุปเหรียญ |  ตารางกีฬาที่ได้เหรียญ |  ฟอร์มบันทึกผลการแข่งขัน 
----
ผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการหลังจากการแข่งขันสิ้นสุด 24 ชั่วโมง งานรายงานผลประจำอยู่ที่อาคารศูนย์ประสานงานฝ่ายเทคนิคกีฬา
ข้อมูลไม่ถูกต้องแจ้ง ณัฐวัฒน์ 089720331 ศักดิ์ชัย 086-244-5262, สิทธา 089-719-8183
บางชนิดกีฬาไม่มีรายชื่อในตารางสรุปเหรียญทั้งที่มีการแข่งขันเพราะจำนวนสถาบันไม่ครบตามที่กำหนดจึงไม่นับเหรียญ
รายละเอียด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    13 เหรียญทอง
วันเดือนปีชนิดกีฬาจำนวนเหรียญประเภท....ชื่อนักกีฬา
2552/05/05Mind Sport1  บริดจ์ ประเภททีม
ผู้แข่งขัน : นายสุธรรม สุขมณี,นายชาคริต ทองอุไร,นายพิชิต เรืองแสงวัฒนา,พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช,นางสาวนารี อินทรศักดิ์
2552/05/05กรีฑา1  วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย
ผู้แข่งขัน : นายจำลอง มณีนวล
2552/05/05กรีฑา1  วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายพนม ขันธ์สามล
2552/05/05กรีฑา1  วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย
ผู้แข่งขัน : นายสมศักดิ์ เพชรมณี
2552/05/05Mind Sport1  หมากรุกสากล ประเภทบุคคลชาย
ผู้แข่งขัน : นายสุชาย อัศวพันธ์ธนกุล
2552/05/06กรีฑา1  เดิน 3,000 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายพนม ขันธ์สามล
2552/05/06กรีฑา1  วิ่งผลัด 4x100 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : -
2552/05/06กรีฑา1  วิ่ง 200 เมตร อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย
ผู้แข่งขัน : นายจำลอง มณีนวล
2552/05/06กรีฑา1  วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย
ผู้แข่งขัน : นายสมศักดิ์ เพชรมณี
2552/05/07กรีฑา1  วิ่งผลัด 4x400 เมตร อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย
ผู้แข่งขัน :
2552/05/07กรีฑา1  วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายพนม ขันธ์สามล
2552/05/08แบดมินตัน1  บุคคลหญิงคู่ อายุ 55 ปี ขึ้นไป
ผู้แข่งขัน : วิรภรณ์ ถาวรสุข และ ศันสนีย์ สวัสดิพงษ์
2552/05/08แบดมินตัน1  บุคคลหญิงคู่ อายุ 50 ปี ขึ้นไป
ผู้แข่งขัน : วิรภรณ์ ถาวรสุข และ ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
    16 เหรียญเงิน
วันเดือนปีชนิดกีฬาจำนวนเหรียญประเภท....ชื่อนักกีฬา
2552/05/01โบว์ลิ่ง1   คู่ผสม
ผู้แข่งขัน : นายดลชนะ รองสวัสดิ์,นางบงกช เทพสิงห์
2552/05/04เรือพาย1   เรือพาย 5 ฝีพาย ระยะทาง 200เมตร ชาย
ผู้แข่งขัน : 1.นายอารมณ์ ส่งอำไพ 2.นายประชด มณีช่วง 3.นายเจะมะ สาและนิง 4.นายนิอาแซ เพ็งมูซอ 5.นายสานิต ทิพย์ศรี 6.นายพนม ขันธ์สามล 7.นายสมใจ เพชรมะโน 8.นายเจ๊ะอุสมัน เจ๊ะปอ
2552/05/04เรือพาย1   เรือพาย 5 ฝีพาย ระยะทาง 200เมตร หญิง
ผู้แข่งขัน : 1.นางสาวแดง เอียดเจริญ 2.นางสาวเอี่ยม แสงแก้ว 3.นางสาวดุษฏี บุญศรีเจริญ 4.นางสาวชอุ่ม ไชยรีย์ 5.นางสาวจำเป็น ประชุมทอง 6.นางสาวธนมล ศรีมันตะ 7.นางสาวแวยะหืรอ ยูโซะ
2552/05/04แอโรบิก1   ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 45 ปี ขึ้นไป
ผู้แข่งขัน : -
2552/05/04เปตอง1   ทีมหญิง 2 คน
ผู้แข่งขัน : -
2552/05/05กรีฑา1   พุ่งแหลน อายุ 29 - 34 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : นางสาวเครือวัลย์ ธรรมบำรุง
2552/05/05กรีฑา1   พุ่งแหลน อายุ 35 - 44 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : นางสาวสมจิตร์ ลุ่งกี่
2552/05/05กรีฑา1   วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายสาโรจน์ ดวงสุริยา
2552/05/06สนุกเกอร์1   บิลเลียดชายเดี่ยวมือ 2
ผู้แข่งขัน : -
2552/05/06กรีฑา1   วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 29 - 34 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : นางสาวเปรมาวดี โกมลตรี
2552/05/06กรีฑา1   วิ่งผลัด 4x100 เมตร อายุ 35 - 44 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : -
2552/05/06กรีฑา1   วิ่ง 200 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายสาโรจน์ ดวงสุริยา
2552/05/06กรีฑา1   วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายพนม ขันธ์สามล
2552/05/07กรีฑา1   วิ่งผลัด 4x400 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน :
2552/05/08แบดมินตัน1   บุคคลชายคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป
ผู้แข่งขัน : กมลพันธ์ เนื่องศรี และ พยนต์ ลิปิกุล
2552/05/08เทนนิส1   บุคคล ชายคู่อายุ 45 ปี ขึ้นไป
ผู้แข่งขัน : ศุภชาติ อังแสงธรรม และ สมภพ โพธิ์ชะนิกร
    22 เหรียญทองแดง
วันเดือนปีชนิดกีฬาจำนวนเหรียญประเภท....ชื่อนักกีฬา
2552/05/02เรือพาย1   เรือพาย 5 ฝีพาย ระยะทาง 400เมตร ชาย
ผู้แข่งขัน : -
2552/05/02Mind Sport1   หมากล้อม ประเภทบุคคลเดี่ยว
ผู้แข่งขัน : ดร.สุชาย อัสวพันธุ์ธนกุล
2552/05/02ครอสเวิร์ด1   ทีม หญิง
ผู้แข่งขัน : -
2552/05/02โบว์ลิ่ง1   หญิงคู่
ผู้แข่งขัน : นางอมรรัศน์ ดิลกวราห์กุล,นางสาวณัศนา วิทยานุภากร
2552/05/04แอโรบิก1   ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี
ผู้แข่งขัน : -
2552/05/05กรีฑา1   เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 54 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : นางปราณี จันทรัตน์
2552/05/05Mind Sport1   บริดจ์ ประเภทคู่ทั่วไป
ผู้แข่งขัน : พญ.ภาสุรี แสงศุภวานิช,นายสุธรรม สุขมณี
2552/05/05กรีฑา1   วิ่ง 400 เมตร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายพนม ขันธ์สามล
2552/05/05กรีฑา1   วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 29 - 34 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : นางสาวเปรมาวดี โกมลตรี
2552/05/05เทเบิลเทนนิส1   ทีม ชาย
ผู้แข่งขัน : -คุณนุวิท คุณารักษ์,คุณธนา ศิริสมบัติ,คุณปิยะวัชร์ ศรีสมัย
2552/05/06กรีฑา1   ขว้างจักร อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายศักดิ์ชัย ไชยแพทย์
2552/05/06กรีฑา1   กระโดดไกล อายุ 35 - 44 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : นางพรทิพย์ ลิ่มภราดรกุล
2552/05/06กรีฑา1   กระโดดไกล อายุ 40 - 49 ปี ชาย
ผู้แข่งขัน : นายสมชาย พิมพ์ธนประทีป
2552/05/06กรีฑา1   วิ่ง 200 เมตร อายุ 35 - 44 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : นางสาวจุรีรัตน์ สุขช่วย
2552/05/06โบว์ลิ่ง1   หญิง 5 คน
ผู้แข่งขัน : 1. นางอมรรัตน์ ดิลกวราห์กุล,2. นางบงกช เทพสิงห์,3. นางสาวพนิดา รัตนพงศ์,4. นางขนิษฐา แก้วแสงเรือง,5. นางสาวณัศนา วิทยานุภากร
2552/05/07แบดมินตัน1   บุคคลคู่ผสม อายุ 50 ปี ขึ้นไป
ผู้แข่งขัน : คำรณ พิทักษ์ และ ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
2552/05/07กรีฑา1   วิ่ง 100 เมตร อายุ 35 - 44 ปี หญิง
ผู้แข่งขัน : นางสาวจุรีรัตน์ สุขช่วย
2552/05/07กรีฑา1   วิ่ง 100 เมตร อายุ 50 ปีขึ้นไป ชาย
ผู้แข่งขัน : นายจำลอง มณีนวล
2552/05/07โบว์ลิ่ง1   ทีมทั่วไป 3 คน คู่สไตรค์-คี่สแปร์
ผู้แข่งขัน : 1.นายสุธรรม ทองลิ่ม 2.นางสาวพนิดา รัตนพงศ์ 3.นายอารักษ์ จันทศิลป์
2552/05/07เปตอง1   ทีมชาย 3 คน
ผู้แข่งขัน :
2552/05/07เปตอง1   ทีมหญิง 3 คน
ผู้แข่งขัน :
2552/05/08เทเบิลเทนนิส1   บุคคล ชายคู่ทั่วไป
ผู้แข่งขัน : คุณนุวิท คุณารักษ์ และ คุณธนา ศิริสมบัติ