Header
 
รายชื่อสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขัน| ข้อมูลการเข้าร่วมกีฬา ตามชนิดกีฬา
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (197/13/11/9/4)
2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (203/13/13/9/7)
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ (12/0/0/0/0)
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (170/8/6/6/5)
5. มหาวิทยาลัยนครพนม (65/5/4/2/1)
6. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (5/1/2/0/0)
7. มหาวิทยาลัยนเรศวร (72/8/5/2/0)
8. มหาวิทยาลัยบูรพา (113/12/10/3/1)
9. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (45/1/1/1/1)
10. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (156/12/8/4/3)
11. มหาวิทยาลัยมหิดล (282/15/6/2/0)
12. มหาวิทยาลัยรังสิต (8/0/0/0/0)
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (5/1/0/0/0)
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (27/3/3/1/1)
15. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (63/9/3/3/0)
16. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (53/3/4/2/1)
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (51/7/2/2/1)
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (73/7/5/3/2)
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (7/0/0/0/0)
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (21/5/3/0/0)
21. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (79/9/9/4/3)
22. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (27/5/5/0/0)
23. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (29/2/1/1/1)
24. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (15/7/2/0/0)
25. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (42/4/1/1/1)
26. มหาวิทยาลัยรามคำแหง (206/15/15/9/6)
27. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (43/4/4/4/2)
28. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (101/6/4/1/1)
29. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (91/10/5/2/1)
30. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (8/2/3/1/0)
31. มหาวิทยาลัยศิลปากร (132/12/9/4/1)
32. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (225/17/17/6/1)
33. มหาวิทยาลัยสยาม (3/1/0/0/0)
34. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (112/13/10/3/0)
35. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (19/1/1/1/1)
36. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (21/1/2/2/2)
37. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (116/11/9/6/3)
38. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (213/10/8/6/2)
39. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (242/15/14/12/5)
40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (99/10/6/1/1)
41. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (113/11/8/1/0)
42. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (53/3/2/2/1)
43. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (56/9/2/1/1)
44. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (4/0/0/0/0)
45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (28/7/7/0/0)
46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (134/6/4/3/2)
47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (247/16/16/10/3)
48. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (42/10/5/1/0)
49. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (49/6/4/1/1)
50. วิทยาลัยนครราชสีมา (23/2/2/1/1)
51. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (10/2/0/0/0)
52. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (26/4/1/1/0)
53. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (52/9/7/4/1)
54. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (117/10/4/1/1)
55. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (59/2/4/1/1)
 
* หมายเหตุ - จากสถาบันที่ได้แจ้งรายชื่อนักกีฬาผ่านระบบลงทะเบียน (5326)
  - หากพบข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ติดต่อฝ่ายเทคนิคกีฬา คุณวันเพ็ญ อุ่นภักดิ์
  โทรศัพท์ 0-4422-3421-2 โทรสาร 0-4422-3420 E-mail: wanpen@sut.ac.th